Jaunumi

Gada pārskats 2023

2024. gada 2. aprīlī biedru kopsapulcē pieņemts LPOT 2023. gada pārskats, kas pieejams arī LPOT mājas lapā.

Nozīmīgākās LPOT aktivitātes 2023. gadā ietver:

 • Kopīgi sagatavoti un iesniegti vairāki viedokļi un priekšlikumi par nozīmīgiem dokumentiem: Valdības rīcības plānu, Zāļu finansiālās pieejamības koncepciju un dažādu normatīvo aktu Latvijā un Eiropā grozījumiem.
 • Turpinājās aktīvs darbs un pārstāvju deleģēšana darbam dažādās padomēs, darba grupās un komitejās.
 • Nostiprināta atpazīstamība, piedaloties dažādos nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos, sniedzot intervijas masu medijiem.

Ar paplašinātu aktivitāšu sarakstu aicinām iepazīties publicētajā pārskatā.

Nākotnē LPOT plāno turpināt savu darbību un paplašināt biedru skaitu, stiprinot vienotas pacientu balss un viedokļu formulēšanu un pārstāvēšanu dažādās lēmumu pieņemšanas institūcijās, kā arī stiprināt savu un katra biedra kapacitāti un pilsonisko dialogu pilnvērtīgai interešu aizstāvības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.

LPOT uzņemts EPF saimē

2023. gada 29. aprīlī norisinājās Eiropas Pacientu foruma (EPF) ģenerālā asambleja, kur biedru sapulce lēma uzņemt Latvijas Pacientu organizāciju tīklu (LPOT) par asociēto biedru.

Eiropas Pacientu forums (EPF) ir neatkarīga bezpeļņas nevaldības jumta organizācija dažādām pacientu organizācijām Eiropā. EPF ir 78 dalīborganizācijas, starp kurām ir gan Eiropas līmeņa pacientu organizāciju federācijas, gan dažādas nacionālā līmeņa pacientu organizāciju platformas. Uzzini vairāk par EPF vīziju, misiju un stratēģiju šeit.

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls (LPOT) ir sadarbības tīkls dažādām pacientu organizācijām Latvijā. LPOT ir 11 oficiāli biedri un aptuveni 30 pacientu organizāciju tīkls, kas regulāri saņem informāciju par aktualitātēm veselības aprūpes jomā. Uzzini vairāk par LPOT mērķi.

LPOT paplašinās

30.03.2023. notika LPOT biedru sapulce, kurā tika apstiprināts LPOT Gada pārskats par 2022. gadu un uzņemti jauni biedri. Neskatoties uz to, ka LPOT kopš 2018. gada kopā plecu pie pleca strādā ap 30 dažādas pacientu organizācijas, šobrīd LPOT oficiālo biedru skaits ir 11.

Jaunuzņemtie LPOT biedri ir: Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Latvijas Diabēta asociācija, Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība, Epilepsijas biedrība “Aura”.

Ja vēlies, lai informācija par Tavu pacientu organizāciju parādās mūsu veidotajā pacientu organizāciju katalogā, lūdzam aizpildīt šo veidlapu no 07.06.2022.

Lai kļūtu par LPOT biedru, lūdzu aizpildi šo pieteikumu un ar elektronisko parakstu atsūti uz info@pacientu-organizacijas.lv.

Gada pārskats 2022

2023. gada 30. martā notika LPOT biedru sapulce, kurā tika apstiprināts LPOT 2022. gada pārskats, kas publicēts arī LPOT mājas lapā.

Nozīmīgākās LPOT aktivitātes 2022. gadā ietver:

 • Latvijas Pacientu organizāciju tīkla dibināšanu kā biedrību 29.09.2022. ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un ierakstīšanu LR Biedrību un nobidinājumu reģistrā 15.12.2022.
 • LPOT komunikāciju kanālu uzlabošanu: mājas lapas pilnveidi, sociālo tīklu satura veidošanu
 • Dalību dažādās konferencēs, publiskās diskusijās un viedokļu sniegšanu medijiem
 • Interešu aizstāvību un informācijas apmaiņu dažādās līdzdalības platformās

Sekojiet līdzi notikumiem arī turpmāk!

LPOT paraksta NVO un MK Sadarbības memorandu

31.03.2023. noslēdzās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Sadarbības memoranda parakstīšanas kārtējais aplis. NVO un MK Sadarbības memorands ir izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. To jau parakstījušas 526 nevalstiskās organizācijas, tagad arī Latvijas Pacientu organizāciju tīkls.

Memoranda ieviešanai izveidota padome, kas satiekas vienu reizi mēnesī un apspriež dažādus aktuālos jautājumus. Sapulcēm iespējams sekot līdzi tiešraidē – tās pieejamas ne tikai memorandu parakstījušām organizācijām, bet ikvienam. Ar mērķi nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei ir tiesības deleģēt pārstāvjus Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs un citos formātos pēc nepieciešamības.

Par NVO un MK Sadarbības memorandu un tā īstenošanas padomes darbu vairāk var uzzināt šeit.

LPOT pievienojas pilsoniskajai sabiedrībai

12.01.2023. Latvijas Pilsoniskās alianse biedru pulkā uzņēma biedrību Latvijas Pacientu organizāciju tīkls.

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. LPA misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.

Nodibināta biedrība Latvijas Pacientu organizāciju tīkls

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls (LPOT) savu darbību uzsāka 2018.gadā, taču oficiāli kā biedrība organizācija reģistrēta šī gada 15.decembrī, tādējādi paplašinot savu darbību un pacientu organizāciju interešu un tiesību pārstāvniecību Latvijā un pasaulē.

LPOT apvienojušās gandrīz 30 Latvijas pacientu organizācijas, kas pārstāv pacientus ar sirds un asinsvadu, endokrīnām, onkoloģiskām, neiromuskulārām, dažādām retām slimībām, HIV un vīrushepatītiem, reimatoloģiskām, autoimūnām un citām slimībām.

“Mūsu mērķis ir uzlabot visu pacientu, neatkarīgi no to atšķirīgām diagnozēm un veselības stāvokļiem, dzīves kvalitāti un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, veicināt tiesisku, efektīvu, caurspīdīgu un iekļaujošu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot informācijas apriti un sadarbību savā starpā un citiem nozares spēlētājiem. Tāpēc ir liels gandarījums, ka, pateicoties ciešai pacientu organizāciju sadarbībai un AIF atbalstam, mums izdevies kopīgi radīt šo tīklu, kur mums ir iespēja diskutēt par dažādiem jautājumiem, kas skar ikvienu pacientu Latvijā, un virzīt vienotu pacientu redzējumu tālāk.”

Baiba Ziemele, LPOT valdes priekšsēdētāja

LPOT valdes locekļi ir Baiba Ziemele, Latvijas Hemofilijas biedrības valdes priekšsēdētāja, Andris Veiķenieks, biedrības AGIHAS valdes priekšsēdētājs un Gunita Berķe, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja.

Plašāku informāciju par LPOT un aktuālos jaunumus var uzzināt jaunizveidotajā informatīvajā platformā: http://pacientu-organizacijas.lv/. Atrodi mūs sociālajos tīklos: facebook.

2021.gada jūnijā Latvijas Reto slimību alianse noslēdza līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu par projekta “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana” īstenošanu Kapacitātes projektu konkursa ietvaros laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2022. Projekta mērķis bija nepieciešamās infrastruktūras izveide pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai. Projekta ietvaros radīta LPOT vizuālā identitāte, izstrādāta interneta mājaslapa un sociālo tīklu komunikācijas platforma, stiprināta sadarbība pacientu organizāciju starpā, kā arī sagatavoti jurdiskie dokumenti biedrības oficiāla statusa iegūšanai un oficiāli nodibināta biedrība Latvijas Pacientu organizāciju tīkls.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Kopējais programmas finansējums ir 8.5 miljoni euro.

Noslēdzies AIF projekts “LPOT stiprināšana”

Latvijas Reto slimību alianse laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2022. īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda Ilgtspējas un kapacitātes programmas projektu “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana”.

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls tika izveidots 2018. gada vasarā, lai nodrošinātu visām Latvijas pacientu organizācijām iespēju sadarboties aktuālu veselības aprūpes tēmu apspriešanā un kopīgas pacientu balss veidošanu līdzdalības nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesos. Tas darbojās kā neformāla, brīvprātīga sadarbības iniciatīva, kuras rezultātā uzlabojusies dažādu pacientu organizāciju savstarpējā sadarbība.

Lai stiprinātu tīklu un tā darbību, 2021.-2022. gadā īstenots AIF projekts, kura rezultātā tika izveidota nepieciešamā infrastruktūra pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un turpmākai rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai.

Īstenotie projekta uzdevumi:

 • tīkla pārvaldības sakārtošana: 29.09.2022. dibināta biedrība Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, kurai projekta laikā sagatavoti statūti, ētikas kodekss un citi nepieciešamie dokumenti;
 • atpazīstamības uzlabošana: projekta laikā izveidots LPOT logo, sagatavota stila grāmata un oficiālā veidlapa, un iekārtotas e-pastu adreses (piemēram, info@pacientu-organizacijas.lv), izveidota mājas lapa www.pacientu-organizacijas.lv un sociālā tīmekļa vietne https://www.facebook.com/pacientuorganizacijas, kur regulāri publicēta informācija par LPOT aktivitātēm, un LPOT grupa https://www.facebook.com/groups/pacientuorganizacijas, kurā regulāri publicētas nozares svarīgākās ziņas.
 • dalīborganizāciju kompetenču un apmācību vajadzību identifikācija: noskaidrotas dalīborganizāciju apmācību vajadzības un izveidots plāns to apgūšanai;
 • sadarbība ar citiem pacientu organizāciju tīkliem: izveidota sadarbība ar Eiropas Pacientu forumu, Latvijas Pilsonisko aliansi un tīkls prezentēts Austrumeiropas Pacientu organizāciju tīklu seminārā.
PROJEKTU “LATVIJAS PACIENTU ORGANIZĀCIJU TĪKLA (LPOT) STIPRINĀŠANA” FINANSĒJA ISLANDE, LIHTENŠTEINA UN NORVĒĢIJA CAUR EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTU PROGRAMU “AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS”.

Ja Tava pacientu organizācija vēlas strādāt plecu pie pleca ar teju 30 citām, aicinām pievienoties!

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls aug un attīstās

Pērnā gada jūnijā Latvijas Reto slimību alianse noslēdza līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu par projekta “Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana” īstenošanu Kapacitātes projektu konkursa ietvaros laika posmā no 01.07.2021. līdz 31.07.2022.

Projekta mērķis bija nepieciešamās infrastruktūras izveide pacientu organizāciju sadarbības veicināšanai un rezultatīvai visu pacientu interešu pārstāvībai. Projekta ietvaros radīta LPOT vizuālā identitāte, izstrādāta interneta mājaslapa un sociālo tīklu komunikācijas platforma, stiprināta sadarbība pacientu organizāciju starpā, kā arī sagatavoti jurdiskie dokumenti biedrības oficiāla statusa iegūšanai.

Vairāk par projektu: Aktīvo iedzīvotāju fonda majaslapā.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Kopējais programmas finansējums ir 8.5 miljoni euro.